Procedure sportongeval seizoen 2011-2012

Procedure in verband met sportongevallen (updated 14/10/10)

De jeugdspelers van KRC Genk zijn - voor zover ze minimum 6 jaar zijn en aangesloten bij de KBVB - verzekerd bij de Belgische voetbalbond, die voor het verzekeren van al haar leden een solidariteitsfonds in het leven heeft geroepen.

Federaal solidariteitsfonds (F.S.F.) van de KBVB

Zoals de naam het reeds zegt is dit in feite geen verzekering, maar wel een in de bond opgericht solidariteitsfonds waarop aangesloten spelers, scheidsrechters, enz. beroep kunnen doen bij ongevallen. Dit federaal solidariteitsfonds wordt gespijsd door gelden te storten door clubs die wedstrijden inrichten. De bijdrage bedraagt momenteel per speler -10 jaar € 6,00, 10 tot 16 jaar € 9,30,  +16 jaar  € 16,00.
Daarbuiten betaald de club aan de bond € 25 per nieuw aangesloten lid.

Criteria van tegemoetkoming

Het F.S.F. komt enkel tussen voor ongevallen die zich voordoen op de installaties van de club. Er is geen tussenkomst voor ongevallen opgelopen op weg naar het terrein of op de plaats van training, behalve indien de speler jonger is dan 18 jaar.

Aard van de tegemoetkoming

De verschillende tegemoetkomingen worden gespecificeerd in een bijzonder reglement van het F.S.F. en zijn te talrijk om allemaal op te sommen :
Algemeen kan men stellen :
 
-   Er is steeds een vrijstelling van € 9,30 per ongeval
-   In principe wordt er tegemoet gekomen (opleg die de patiënt normaal zelf moet betalen = remgeld) in de dokters-, apothekers,- hospitaalkosten en andere kosten van die aard.
-    De niet door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen (o.a. categorie D) komen niet in aanmerking voor een tussenkomst van het F.S.F..
-    Ook geen terugbetaling van het F.S.F. in het huren van krukken, supplementen voortvloeiend uit het aangevraagd verblijf in 1 of 2 persoonskamer, radioscopie en taping.
Belangrijk is wel dat het F.S.F. slechts tussenkomt voor de kosten van de kinesisten indien de behandelde geneesheer dit voorschrijft en F.S.F. hiervoor zijn toestemming geeft en de gekwetste speler moet minstens 15 dagen voetbalonbekwaam zijn.

Aangifte van sportongevallen

Er gebeurt een spelongeval, je loopt een kwetsuur op waardoor medische tussenkomst nodig is. Wat doe je ?
 
1.     Het is niet noodzakelijk dat je onmiddellijk naar de dokter moet.
In dit geval zal de speler zich maandag tussen 17u30 en 18u30 aanbieden bij de kinesist in het stadion. Deze bepaalt of de speler zich al dan niet bij de dokter moet aanmelden. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen kwetsuur t.g.v. contact en kwetsuur n.a.v. overbelasting.
 
2.    Onmiddellijke medische bijstand is noodzakelijk. (bv. zware kwetsuur tijdens training of wedstrijd)
De trainer of afgevaardigde doet het nodige om naar de dokter of ziekenhuis te gaan. Hij bezorgt je het geneeskundig getuigschrift dat dient ingevuld te worden door de behandelende geneesheer. Dit getuigschrift moet zo snel mogelijk bij C. Hemelaers binnengebracht worden, omdat de aangifte binnen de 10 dagen moet ingediend worden bij de K.B.V.B.
 Laattijdige aangiftes geven aanleiding tot niet terugbetaling van de medische kosten.


Je kan ook HIER een ongevallenformulier downloaden.


Vooral bij ziekenhuisopname is het belangrijk om erop aan te dringen om zo snel mogelijk terug in bezit te komen van het door de behandelende geneesheer ingevulde geneeskundig getuigschrift.
(Wanneer men via spoedopname gaat, gelieve daar te vragen behandeld te worden door iemand van orthopedie).
 
3.    U gaat op eigen initiatief naar een dokter van uw keuze.
 
Zorg ervoor dat U steeds het geneeskundig getuigschrift (af te halen bij afgevaardigde) laat invullen en tijdig terugbezorgt aan C. Hemelaers.
Let op : de aangifte moet binnen de 10 dagen ingediend worden bij de K.B.V.B. .
Laattijdige aangiftes geven aanleiding tot niet terugbetaling van de medische kosten.
 
Nadat het ongeval door de bond is ingeboekt ontvangt u een geneeskundig getuigschrift van herstel. Dit moet na herstel door de behandelende geneesheer ingevuld en samen met de kwijtschriften mutualiteit (enkel op naam van de speler ), apothekersrekeningen, enz. terugbezorgd worden aan C. Hemelaers.
 
 
BELANGRIJK IS TE WETEN DAT HET NIET TOEGESTAAN IS AAN WEDSTRIJDEN OF TRAININGEN DEEL TE NEMEN ALVORENS EEN VERKLARING VAN HERSTEL IS INGEVULD DOOR DOKTER OF KINE , DE DATUM VAN DEZE VERKLARING IS GELDIG VOOR DE HERVATTING VAN DE SPORTACTIVITEITEN.

Terugbetaling van onkosten

Om een spoedige terugbetaling van de onkosten door de verzekeringsmaatschappij te bekomen, verzoeken wij u :
 
• ZELF ONKOSTENNOTA’S TE BETALEN DIE U AANGEBODEN WORDEN DOOR DOKTER, ZIEKENHUIS, APOTHEKER OF ANDEREN.
 
• De onkostennota’s aan te bieden aan uw mutualiteit en het attest ”tussenkomst” te laten invullen (enkel op naam van de speler en voor de periode van het ongeval).
 
• Tenslotte de hierna vermelde stukken over te maken aan C. Hemelaers
     a)    Het attest van tussenkomst, volledig ingevuld en ondertekend door de mutualiteit.
     b)   De onkostennota’s voor dewelke de mutualiteit geen tussenkomst voorziet. Vb. apothekerskosten.
     c)    Indien u niet aangesloten bent bij een mutualiteit : volledige staat van onkosten door u ondertekend en vergezeld van de originele bewijsstukken.
 
De terugbetalingen zullen geschieden op de rekening die U heeft opgegeven op het inlichtingsformulier bij aanvang van het seizoen.
 
Belangrijk te weten is dat het niet toegestaan is aan wedstrijden of trainingen deel te nemen alvorens een verklaring van herstel is ingevuld..

KRC GENK JEUGD poll

Vol jij ons al op Facebook?

Ja

Neen

Ik ga het meteen doen!


Stem Resultaat

volgende wedstrijden

02/05 19u30 B KRC Genk - St-Truiden VV
29/04 13u30 U19 KRC Genk - AA Gent
29/04 13u30 U17 KRC Genk - AA Gent
29/04 14u00 U16 AA Gent - KRC Genk
29/04 13u30 U15 AA Gent - KRC Genk
29/04 11u00 U14 KRC Genk - AA Gent
29/04 11u00 U13 KRC Genk - AA Gent
29/04 11u00 U12 AA Gent - KRC Genk
29/04 11u00 U11 AA Gent - KRC Genk
29/04 12u00 U10 KRC Genk - AA Gent
29/04 12u00 U9 KRC Genk - AA Gent

uitslagen

24/04/2017 B Standard 2 - 1 KRC Genk
22/04/2017 U19 Club Brugge 0 - 1 KRC Genk
22/04/2017 U17 Club Brugge 1 - 2 KRC Genk
22/04/2017 U16 KRC Genk 1 - 3 Club Brugge
22/04/2017 U15 KRC Genk 0 - 2 Club Brugge