1. Club

KRC Genk wenst zich als club te ontwikkelen tot een stabiele, financieel gezonde topclub in België.

Het voetbal

KRC Genk begrijpt dat haar eerste en belangrijkste product het voetbal zelf is.
Dit product moet dus aantrekkelijk zijn en rendement opleveren.

Aantrekkelijk voetbal, betekent voetbal dat kiest voor het offensieve, het combinatievoetbal dat uitgaat van balbezit. Dus spektakelrijke wedstrijden met veel doelpunten en spanning. Het is een primordiale taak van de sportieve commissie om de technische en tactische krachtlijnen van dit soort voetbal en sportief beleid vast te leggen en als rode draad doorheen gans de club te implementeren en op te volgen.
Aantrekkelijk betekent ook herkenbaar voor ons publiek. Dit betekent vooral inzet en engagement en een voetbal met liefst zoveel als mogelijk zelf opgeleide spelers.
Hier ligt de grote taak en uitdaging van de jeugdwerking daar zij het zijn die de fundamenten moeten leggen om succesvol eigen spelers als meerwaarde te brengen. De jeugdwerking bekleedt dus een centrale rol in dit gebeuren en moet dan ook de nodige financiële steun en omkadering genieten.

Rendement kan praktisch vertaald worden als Bv: "Per lustrum ten minste driemaal een Europees ticket bemachtigt en elk jaar meedoen voor de prijzen."

Stabiel succesvol zijn

Een van de belangrijkste attractieve eigenschappen van het voetbal is zijn "onvoorspelbaarheid". Je weet wel: "De bal is rond."
Ook al zijn we ons bewust van deze "slogan" toch menen we dat een goed beleid (sportief en extra sportief) in combinatie met voldoende financiële middelen moet leiden tot een stabiel gezond commercieel product.
KRC beseft heel goed dat het innovatief zal moeten zijn en zeer hard zal moeten werken op alle niveaus om deze middelen op een stabiele basis te kunnen leveren. KRC beseft dat haar supporters haar belangrijkste rijkdom is. Een open en interactief beleid met deze supporters, de commerciële partners, de stad en provincie is dan ook van het grootste belang in dit proces naar stabiliteit. Wanneer mensen zich betrokken voelen, zijn ze steeds een meerwaarde.
Speciale aandacht verdient evenwel het financiële luik. KRC Genk is ervan overtuigd dat het wegwerken van schulden op termijn bijdraagt tot de stabiliteit en mogelijkheden van de club.

De partners

De eerste partner is supporter. Speciale binding met hen is noodzakelijk (supra). Deze supporters zijn in de eerste plaats mensen uit het Genkse. Op termijn hoopt KRC een stabiele achterban in een ruimere regio te ontwikkelen. Zeg maar Limburg en zelfs buiten de provincie. Stabiel sportief succes zal hiervoor evenwel noodzakelijk zijn.

De commerciële partners bekleden een bijzondere plaats in de club gezien zij het zijn die de financiële stabiliteit aan de club geven. Deze band moet duurzaam zijn om de golven van wat meer of wat minder succes op de groene mat te overleven.
Speciale aandacht voor deze groep is geen overbodige luxe. Een commerciële parner moet een betrokken en geëngageerde partner kunnen worden.

De stad Genk is en blijft een bevoorrechte partner. KRC vormt voor een zeer belangrijk deel het imago van Genk. Deze positie is belangrijk voor de club bij verdere ontwikkelingen (commerciële activiteiten ea.)

De provincie Limburg is een doelgroep op zich omdat er een gevoel van eigenheid is. Genk als multicultureel centrum kan hier een voorname rol spelen.

Normen en waarden

KRC Genk is zich bewust van zijn maatschappelijke rol en impact. De club wil garant staan voor een aantal waarden als verdraagzaamheid, sportiviteit, vriendschap, multicultureel engagement, ...
In die zin vindt KRC het belangrijk zich in de maatschappij te integreren en te manifesteren (scholen, bedrijven, sportevenementen,...) en daar in woord en daad duidelijk te maken dat ze deze morele waarden en normen ter harte neemt.

2. Jeugdopleidingen

MISSIE

De jeugdwerking van KRC Genk bekleedt een centrale plaats in het sportieve beleid van de Club.

De club wenst om dankzij een kwaliteitsvol jeugdbeleid de basis van haar A elftal uit eigen jeugdwerking te kunnen samenstellen.
Gezien de sportieve ambitie van de club ("Europees ticket afdwingen met attractief voetbal") ligt de lat hoog, zeer hoog.

De club wenst door deze houding tevens een voorbeeldfunctie te vervullen en dit zowel richting voetballend België als richting maatschappij.
"Wie tijdens zijn jeugd zich verdienstelijk maakt als sporter realiseert voor zichzelf en de maatschappij waarin hij of zij later terechtkomt een meerwaarde."

KRC Genk wenst getalenteerde Belgische jonge spelers (talentdetectie) met de beste mensen(opleiding, diploma's, CV) en middelen (accommodatie, investeringen) kwaliteitsvol (opleidingsplan, bijsturing) te omringen. Hierdoor krijgen zij maximale kansen om zich als voetballer in al zijn aspecten te ontwikkelen met als doel door te stoten als meerwaarde naar ons A elftal.

VISIE

De jeugdwerking van KRC Genk is geen vrijblijvende activiteit.
De jeugdwerking van onze club vervult een centrale plaats in het sportieve beleid en het algehele clubgebeuren. Daarom wenst KRC Genk over een modeljeugdwerking te beschikken. Een jeugdwerking waarop we fier mogen zijn.

Met een slogan gezegd: "We wensen de beste jeugdwerking van België te bezitten"
Dit betekent dat we naar een hoge kwaliteit streven. Deze kwaliteit kan enkel gewaarborgd worden en blijven als er op een doordachte, overwogen manier wordt gewerkt. In overleg en samenwerking ons steeds afvragen: "Wat en hoe kan het beter"
Het doel is aan jonge spelers maximale kansen geven om zich optimaal als voetballer te ontwikkelen door hen met de beste mensen en middelen te omringen en zodoende hen maximale kansen te geven om door te groeien tot een professioneel niveau. In dit complexe proces staat het kind/adolescent in zijn totaliteit centraal.

Jonge spelers

KRC Genk wenst aan de jeugd en in de eerste plaats de eigen jeugd alle kansen en vertrouwen te geven. Het is niet de bedoeling van de club om spelers op rijpe leeftijd binnen te halen. Ideaal gesteld zouden we het liefst ons A-team voor 100 % rekruteren uit onze eigen jeugdwerking. Dit betekent evenwel dat er zeer intensief in de jeugdrangen wordt gescout en aangeworven en tevens dat de lat om door te groeien hoog, zeer hoog ligt. Dit moeten spelers en ouders op voorhand weten. Als er goed wordt gewerkt, moet de grote in- en uitstroom zich voornamelijk in de jongere groepen situeren. Onze samenwerking met de clubs uit de regio (Genker Jeugdproject) biedt hier bijzondere mogelijkheden zowel op vlak van evaluatie en rekrutering evenals van bijscholing en teaching naar de deelnemende clubs.
In elk geval zal elke speler opgeleid  door KRC Genk - ook al valt hij af - moeten kunnen terugvallen gedegen voetbalbagage en  -scholing.

Optimaal als voetballer ontwikkelen

Het gaat hem bij KRC Genk in de eerste plaats om het voetbal. Jeugdspelers zullen bij ons in de eerste plaats omwille van hun voetballend vermogen geselecteerd worden. Op dit voetballend vermogen zullen zij ook worden afgerekend. Techniek en spelinzicht staan dan ook boven fysionomie en loopvermogen. Deze laatste twee parameters worden evenwel ook meegenomen in de beoordeling omdat ze wezenlijk thuishoren in het voetbalspel.
Bij de beoordeling staat de term ontwikkeling centraal. Zolang er progressie is, zijn we tevreden. Stilstaan is achteruitgaan. Een middelmatige speler die elk jaar bijleert is op zijn 20 ste een topper, een sterspelertje dat "plafonneert" op zijn 14, doet niet meer mee bij de -16.
Het is bijgevolg de taak van de jeugdopleiders duidelijk aan de spelers aan te geven wat van hen wordt verwacht en wat hun individuele sterke en zwakkere punten zijn. De middelen voor elk spelertje om te verbeteren moeten duidelijk worden aangereikt. Een formele evaluatie tweemaal per jaar is een must.
Het voortdurend bevragen, uit tekenen, bijsturen, communiceren en evalueren van het sportieve opleidingsplan (zie verder) is dan ook de kerntaak van de SC die de kwaliteit van de opleiding in al zijn facetten dient te bewaken en promoten.

Omringen met de beste middelen en mensen

Het is de taak van KRC Genk om tegenover een hoog verwachtingspatroon een aangepaste omkadering te plaatsen. De velden moeten van een hoge kwaliteit zijn en in voldoende mate beschikbaar. Het aantal uren training dat wordt aangeboden moet hoog liggen (intensieve samenwerking met de schoolgemeenschap dringt zich hier op). De competitie moet van een hoog niveau zijn met de mogelijk zich op europees niveau te meten. De infrastructuur moet sober maar volledig zijn.
De trainers moeten een gedegen opleiding bezitten. Bijscholing is een must. Diversifiëren in de trainersstaf is noodzakelijk....

Voetballen is een beroep

De ontwikkeling tot (prof)speler is veel meer dan 90 minuten presteren met een bal op het veld. De randvoorwaarden zijn even belangrijk. Om die reden is het wenselijk om ook aan jonge voetballers reeds aan te geven dat voeding, rust, vaste levenspatronen,...van wezenlijk belang zijn om optimaal te kunnen ontwikkelen.
In het bijzonder dient onze aandacht hier ook te gaan naar de combinatie voetbal-studie. In dit verband wenst de club tijdens de dode momenten ruimte en op termijn mensen ter beschikking te stellen teneinde de combinatie vlot te laten verlopen. Ook de samenwerking met de topsportschool dient verbeterd en uitgebouwd te worden. Deeltijds onderwijs en het opstarten van een opleidingsproject tot sportmonitor binnen de club behoren tot de opties. Bijzonder trots zijn we omdat we het "Sint Jan Bergmansproject" op poten hebben staan waarbinnen jeugdspelers van KRC hun eigen richting kunnen blijven volgen en toch twee extra dagtrainingen op de club aangeboden krijgen.

Het kind/adolescent staat centraal

Ook al is de zending specifiek, toch wenst KRC Genk bij te dragen aan de algehele ontwikkeling  tot mens. Algemeen menselijke waarden staan hoog in ons vaandel en moeten door de begeleiders aan de jeugd worden aangereikt. Dit kan gemakkelijk vanuit het voetbal zelf. Denk maar aan respect voor materialen en gebouwen, sportiviteit, aandacht voor de groep, rekening houden met de zwakkere, volharding, respect voor mensen met een ander geloof of van een andere huidskleur  (KRC Genk is hier door de etnische verscheidenheid van zijn regio geprivilegieerd).
Wanneer kinderen worden bijgestuurd zowel sportief als op algemeen menselijk vlak, moet dit steeds op een positieve stimulerende manier gebeuren.

KRC Genk en zijn jeugdopleiding vormen geen eiland

Jeugdspelers komen uiteraard met talrijke aspecten van het maatschappelijk bestel in aanraking. Zij nemen die ervaringen en vragen mee ook naar de club waar ze voetballen. Als jeugdwerking wensen wij niet blind te blijven voor deze dimensie. Wij moeten ons verder scholen en wapenen om op een goede manier met deze proplemen om te gaan.Denk maar aan drugs en alcohol, pestgedrag, omgaan met geld en voedsel, verschil tussen rijk en arm,...

Afdwingbaarheid

Wanneer je talentvolle spelers - na het succesvol afronden van een complex proces (zie supra) als (meer)waarde aflevert aan het A elftal is dit nog geen garantie op effectieve speeltijd. Het goede evenwicht tussen gedoseerde druk vanuit de jeugd naar boven toe en voldoende geduld en bescheidenheid anderzijds is niets steeds gemakkelijk te realiseren. Geduld en vertrouwen zijn hier sleutelwoorden.

Namens het jeugdbestuur

Johan Van Lierde